6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAİNTERNET SİTESİ İLETİŞİM AYDINLATMA METNİ

CEYHAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.(Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusu
CEYHAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri
KVKK veilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, işlem güvenliği, pazarlama, müşteri işlem kategorilerinde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir.
Veri Kategorisi İşlenen Veri
Kimlik Ad- Soyad
İletişim E-Mail
Müşteri İşlem Konu, Mesajınız

3) Kişisel Verilerinizin Nasıl Toplandığı ve Hangi Hukuki Sebeplere İstinaden Hangi Amaçlarla İşleneceği
İnternet sitesi üzerinden dolduracağınız teklif formu veya iletişim formu aracılığıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz otomatik yönetmelerle toplanarak KVKK m.5/2(f) uyarınca“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (iletişime geçilen kişiye doğru hitap edilebilmesi), talep/şikayetlerin takibi( tarafınıza teklifs unulabilmesi), iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini (iletişime kişinin kimliğinin teyit edilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklardan delil olarak kullanılması)amaçlarıyla tarafımızca işlenecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Söz konusu kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlık olması halinde bu uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

5)KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizile ilgili olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e) Kişisel verilerin eksik vey ayanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca aşağıdaki kanallarla veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz
Başvuru Yöntemi BaşvuruAdresi BaşvuruBilgisi
1 Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ile Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Tekstilkent Sit. No: 10-Y İçKapı No: 215 Esenler / İstanbul Zarfı nüzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
2 Size ait Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresii le ceyhanissagligiveguvenligi@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
3 Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-postaile info@ceyhanosgb.net E-posta’nın konukısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
4 Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ile info@ceyhanosgb.net E-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

7) Değişiklik ve Güncellemeler
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.
Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.ceyhanosgb.net adresinden ulaşılabilecektir.