ACİL DURUM EYLEM PLANLARI (ADEP)

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 11 ve 12. Maddeleri ile binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği işveren, işyeri ortamı, imalat için kullanılan maddeler, iş ekipmanı, işletmenin bulunduğu çevre, işletmenin bulunduğu çevrede bulunan diğer işletmeler, jeolojik, meteorolojik şartlar dikkate alınarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirip, çalışanların ve çalışma ortamının muhtemel olumsuzluklardan en az etkilenmesi için önleyici ve sınırlayıcı tedbirleri almakla mükelleftir. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları yangın deprem sel sabotaj, işkazası, terör olayları, meterolojik olaylar, seyelan vb. durumları göz önüne alarak, işletmelerde eğitim tatbikat ve teknik danışmanlık hizmetlerini vermelidir. Acil durum eylem planı öncelikli olarak çalışan sağlığını ve güvenliğini ve sonrasında ise çevreyi koruyan bir proses olmalıdır. Acil durum eylem planının hazırlanmasında,

  • Muhtemel acil durumlar değerlendirilir,
  • Çalışanların ve çalışma ortamının etkilenebileceği tüm acil durumlar belirlenir,
  • Olası acil durumların etkilerini önleyip, yada sınırlandırmak için tedbirler alınmasını sağlar,
  • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gereken ölçüm ve değerlendirmeler yapılır,
  • Çalışanların tatbikatlar ve tahliye senaryoları ile acil durumlara hazırlanması sağlanır,
  • Acil durum işaretlemeleri, tahliye planları, toplanma yerleri ve acil durum ekipleri oluşturulur,
  • Acil durum ekipleri, koruma, kurtarma, söndürme, ilk yardım, sel, sabotaj ve deprem gibi konularda eğitilir,
  • Yapılmış olan acil eylem durum planlarından tüm çalışanların haberdar olması sağlanır.