Periyodik Sağlık Taramaları

Uzman işyeri hekimlerimiz çalışanların maruz kalacakları fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik, Psikososyal riskleri tespit edip, bu işlerde çalışmak için başvuran işçilerin, işe giriş süreçlerine müdahil olarak iş başı yapmazdan önce yaptırmaları gereken tetkikleri belirleyip, yaptırılmasını sağlarlar.

Periyodik Sağlık Muayenelerinde Ana Amaç, Sağlık taramalarını organize etmektir.

 

Ceyhan OSGB nin deneyimli işyeri hekimleri işin niteliğine, çalışanların özelliklerine bağlı olarak, gereken biyokimsal ve radyolojik tetkikleri, fizyolojik testleri, muayeneler ve portör muayenelerini düzenler. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlamak için aşılama çalışmaları yaparak kantin mutfak tuvalet vb gibi işyeri eklentilerinin genel hijyen şartlarını izleyip denetler. Yapılan işin niteliğine göre belirli aralıklarla çalışanların periyodik laboratuvar testleri ve fizyolojik ölçümlerini yapılmasını düzenler.

İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak düzenleyip elde edilen verilerin iş yerinde saklanmasını sağlar.

Ceyhan Osgbnin deneyimli işyeri hekimleri iş başı yapan her çalışana gerekli muayeneleri yapar ve işe uygun olduklarına dair belgeyi düzenler. Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı ve şüphesi olanlar ile kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden çok işkazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların uygun işe yerleştirilmeleri için muayenelerini yapıp, önerilerde bulunur.

İşyeri Sağlık Meslek Hastalığı ve Yasal bildirimlerin yapılması

Ceyhan Osgb işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile senkronize olarak iş birliği yapıp işyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder. Yönetmelikte belirtilen örneğine uygun olarak yıllık değerlendirme raporunu hazırları. İş kazası, Meslek hastalıklarının vukuu bulması halinde yasal süresi içinde bildirimlerin yapılmasını sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıtların 15 yıl süre ile arşivde saklanması

Çalışanların sağlık kayıtlarını, sağlık gözetim bilgilerinin 15 yıl süre ile arşivlenerek saklanmalarını sağlar.